Bankacılık HukukuBankacılık Hukuku

  YazıcıLegal, banka ve finans hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biridir. YazıcıLegal, halen Türkiye'nin çeşitli banka, finans ve aracı kurumlarına hukuki düzenlemeleri, günlük operasyonel işlemleri, kurumsal işleri, mevzuat uygunluğu denetimi ve sözleşmesel işleri içeren her türlü bankacılık ve Kurumsal işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

  YazıcıLegal avukatları Türkiye'de son yirmi senedir, kurum içi veya sözleşmeli danışman olarak ileri düzeydeki bankacılık işlemlerinde danışmanlık yapmaktadırlar. Türk bankacılık sektöründe 2001 yılında meydana gelen konsolidasyon boyunca, özel sektördeki Türkiye'nin en büyük banka birleşmelerinde yegane hukuk danışmanı olarak yer almışlardır. Ayrıca, bir Türk kurumu tarafından gerçekleştirilen en büyük banka devrinde alıcıya, ve yabancı bir kurum tarafından gerçekleştirilen en büyük Türk bankası devrinde de satıcıya, hukuksal danışmanlık hizmeti vermişlerdir.

 

Devamı...

Birleşmeler ve DevralmalarBirleşmeler ve Devralmalar

  YazıcıLegal, birleşmeler ve devralmalar alanında önemli bir tecrübeye sahiptir. Firma, hem yerli hem de yabancı hedef şirketleri içeren birçok uluslararası birleşme ve devralma projesinde danışmanlık yapmıştır. Bu işlemlerde YazıcıLegal, söz konusu işlemin yapılandırılması, işleme dair sözleşmelerin oluşturulmaları ve müzakereleri ve ilgili rekabet, sermaye piyasaları ve diğer düzenlemelere uygunluk meselelerini içeren hukuksal danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, gerekli izinlerin temini için çalışmaktadır.

  YazıcıLegal bankacılık ve finansal hizmetler sektörü dışındaki birleşme ve devralmalar alanında da önemli bir tecrübeye sahiptir. YazıcıLegal, kamu ve özel şirketlerinin çoğunluk ve azınlık hissedarlarını ve yatırımcılarını, çeşitli tür aktif varlık ve hisse devirleri, elden çıkarmalar ve yönetim tarafından satın alma işlemlerinde temsil etmiştir.

  YazıcıLegal avukatlarının birleşmeler ve devralmalar konusunda çalıştığı sektörlerden bazıları şunlardır: Mitsubishi Anonim Şirketi ve Mitsubishi UFJ Lease & Finance Limited Şirketi tarafından iktisap edilen Intercity’nin çoğunluk ve azınlık hissedarlarını temsil; ALJ tarafından Türkiye’deki Toyota Otomotiv’in bazı hissedarlıklarının devralınması; özel sermaye fonu Actera Grubu tarafından bazı medya aktiflerinin iktisabı; Mars Entertainment Grubunun Actera Grubu tarafından devralınması; TAV Airports hisselerinin Goldman Sachs tarafından devralınması ve satımı; ve Akfen REIT hisselerinin Goldman Sachs tarafından devralınması ve satımı.

 

Devamı...

EnerjiEnerji

  YazıcıLegal avukatları, Türk devlet kurumlarının yabancı yatırımcılar tarafından devralınması ve konsorsiyum, ihalelere katılma, due diligence yapılması, sözleşme müzakereleri ve ayrıca ilgili düzenleyici hizmetler ve uygunluk hizmetlerini de içeren geniş çaplı işlemler aracılığıyla enerji sektöründe önemli bir tecrübeye sahiptirler.

  Bu bağlamda YazıcıLegal, son zamanlarda, AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası’nda Elektrik Dağıtımı yapan şirket)’ın hisse satışları, SEDAŞ (Türkiye’nin Anadolu Bölgesinde Elektrik Dağıtımı yapan şirket)’ın hisse satışları ve POAŞ (Türkiye’de petrol dağıtımı yapan şirket)’ın çoğunluk hisselerinin satışında yer almıştır. YazıcıLegal aynı zamanda, TÜPRAŞ ihalesinde müvekkillerini; Eti Elektrik Üretim A.Ş’nin hisselerinin devralınmasında (işlem, bazılarının EPDK’dan elektrik üretim lisansına sahip olduğu 11 bağlı şirketin yer aldığı karmaşık bir kurumsal yapı içermiştir) Cogentrix International UK’i; çeşitli lisans alımlarında FIBA Enerji’yi, Birleşik Krallık’taki bir kurumdan Gürcü bir elektrik distribütörünün hisselerinin devralınmasında Anadolu Endüstri Holding’in yüzde yüz iştirakini temsil etmiştir.

  YazıcıLegal, enerji projelerinin finansmanında birçok müvekkili temsil etmiştir ve temsil etmeye devam etmektedir.

 

Devamı...

Fikri MülkiyetFikri Mülkiyet

  YazıcıLegal müvekkillerine Türkiye’de fikri mülkiyet değerlerinin korunması, yaratılması, geri alınması ve elde edilmesi konularında yardımcı olmaktadır.

  Şirket, hizmetlerini marka, patent ve telif hakkı başvurularının hazırlanması, dosyalanması ve takibi konularında, lisans ve teknoloji transferi sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanmasında ve müzakerelerinde sunmaktadır.

  Bunların yanında, YazıcıLegal, müvekkillerini, dava konusu olmuş olan fikri mülkiyet ihlalleri ve bunların çözümlerinin uygulanması konularında da temsil etmektedir. Bu çerçevede YazıcıLegal'in genel faaliyet konuları, alan ismi, taklit ve haksız rekabet davaları ve ticari sır ihlallerine kadar uzanır.

 

Devamı...

FinansFinans

  YazıcıLegal, proje finansmanı, varlığa dayalı menkul kıymet, ticari finansman, şirket finansmanı, vergi bazlı yapılandırılmış finansman ve sendikasyon kredisi piyasalarından doğan borçlanmalara kadar çok çeşitli finans işlemleri hakkında geniş deneyim sahibidir. 

  YazıcıLegal, yerel hukukun ayrıntılı hususları ile kompleks finansman dahil düzenleyici işlemler ve vergi hususlarını içeren birçok büyük projede ve devralma finansman anlaşmalarında kredi verenlere ve borçlulara danışmanlık hizmeti vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

  YazıcıLegal, çeşitli bankaları, yatırım bankalarını, sigortacıları ve ihraççıları borçlanmalarında ve hisse senedi piyasalarındaki sermaye artırımlarında temsil etmektedir. YazıcıLegal avukatları Türkiye’deki bankalar ve kuruluşlarca kullanılan her türlü yapılandırılmış finansman aracına ilişkin önemli ölçüde deneyime sahiptirler.

  YazıcıLegal avukatları bugüne kadar Türk ihraççıları tarafından tamamlanmış, kredi kartı, çek veya kira alacaklarından MT 100/103 alacaklarına kadar her çeşit malvarlığı kategorisinin seküritizasyonlarında danışmanlık yapmışlardır.

  YazıcıLegal düzenli olarak bankalara ve sendikasyon kredileri, dernek kredileri, katılımlar, genel banka kredileri, hazine ürünleri, kiralama borçları, yeniden yapılandırma, malvarlığı kaynaklı ve diğer seküritizasyona tabi finansal işlemler, ticari finans ve tahvil ihracı konularında çalışmalar yapan kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.

  YazıcıLegal önde gelen Türk finansal hizmet kuruluşlarına finansal hizmet sektöründeki sigorta, finansal kiralama, faktoring ile ilgili hususlarda danışmanlık yapmaktadır.

 

Devamı...

IT / BilişimIT / Bilişim

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, işletmeler için yeni fırsatlar çıkartmakta ve yeni zorluklara neden olmakta ve bu durum da uygun hukuki hizmetlere ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmaktadır.

  Bu hızla değişim gösteren arenada, YazıcıLegal, teknoloji ve yazılım lisans işlemleri, telif hakları, patent ve marka başvuruları, internet hukuku, denetim uygunluğu, gizlilik ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi konularında tecrübe edinmiştir.

  YazıcıLegal avukatları, Türkiye’nin önde gelen ISP’lerinden birini, lisans alma ve teknoloji sözleşmelerini de içeren çeşitli işlemlerinde temsil etmişlerdir.

 

Devamı...

ÖzelleştirmeÖzelleştirme

  YazıcıLegal müvekkillerini özelleştirme sürecinin her aşamasında temsil eder. Başlıca telekom, finans, çimento, petrol, çelik, motorlu araç denetimi, havaalanı yönetimi ve tütün sektörlerinde olmak üzere, YazıcıLegal avukatları, Türkiye’deki özelleştirme programının başından itibaren birçok yabancı yatırımcıyı; önde gelen Türk holding ve konsorsiyumu Türk devlet teşebbüslerine yatırımlarında, halka arz, tahsisli satış, hisselerin blok satışı, aktif varlık satışı ve diğer işlemlerde temsil etmiştir.

  YazıcıLegal avukatları özelleştirme idaresine de özelleştirmelerin ilk safhalarında hukuksal danışmanlık sunmuşlardır. Ayrıca YazıcıLegal avukatları en büyük holdingleri bir araya getiren 3. GSM lisansı ihalesinde ve petrol dağıtım şirketi olan POAŞ’ın çoğunluk hisselerinin satılmasında konsorsiyumun önde gelen avukatlarından olmuşlardır.

  YazıcıLegal avukatları yakın zamanda gerçekleşen TEKEL’in (devlet tütün tekeli) ve ertelenen TEDAŞ’ın (devlet elektrik dağıtım şirketi) özelleştirilmesi süreçlerinde de yabancı müvekkillere, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesinde yerli müvekkillere, ve TUPRAŞ (devlet petrol rafinerisi) ve ERDEMİR (devlet çelik şirketi) ihalelerinin teklif aşamalarına, Uzan ailesinin bankalarının batması sonucu TMSF tarafından el konulan ve GSM operatörü olan TELSİM’in, çelik şirketi olan METAŞ’in, ve medya şirketi olan STAR’ın özelleştirilmelerine ve satışlarına katılan müvekkilleri temsil etmişlerdir.

  Bu kapsamda yapılan çalışmalar her türlü hukuki hizmeti, due diligence çalışmalarını, sözleşme aşamalarından olan görüşmeleri ve işlemlerle ilgili her türlü hukuki danışmanlığı kapsamaktadır. YazıcıLegal avukatları son zamanlarda gerçekleşen, Uzan ailesine ait çimento fabrikalarının satışlarında da satıcı olan TMSF’yi temsil etmiştir.

 

Devamı...

Pro Bono HizmetiPro Bono Hizmeti

  YazıcıLegal ayrıca, Mor Çatı, Rusihak, Sağlık Hakkı Derneği, KEDV ve şahmaran Kadın Dayanışma Merkezi’ni de kapsayan çok sayıda sivil toplum örgütüne pro bono hizmeti sunmuştur.

  YazıcıLegal tarafından üstlenilen faaliyetler, dava işlemlerinde kanuni temsil dahil yasal hizmetlerin büyük bölümünün karşılanmasını içerir. YazıcıLegal avukatları ayrıca, 6 ve 7 Kasım 2008 tarihlerinde Budapeşte’de toplanan Avrupa İkinci Pro Bono Forumu'na katılmışlardır.

 

Devamı...

RekabetRekabet

  YazıcıLegal çalışmaları, rekabet ihlallerini önlemeye yönelik tavsiyeler, muafiyet ve onay başvurularından Rekabet Kurulu soruşturmalarına cevap vermeye ve dava takiplerine kadar tüm yönleriyle haksız rekabet ve rekabet hukuku konularında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. YazıcıLegal, müvekkillerini birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, dikey ve yatay sınırlamalar, yıkıcı fiyat kırma, tekelleşme, hakim durumun kötüye kullanılması, devlet yardımı, fikri mülkiyet sorunları, belli sektörlere ait düzenlemeler, kamu alımları ve tüketicinin korunması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her dalında temsil etmektedir.

  YazıcıLegal, ayrıca müvekkillerine, lisans sözleşmelerinin, dağıtım, pazarlama ve satım sözleşmelerinin akdedilmesi veya ticari ortaklık faaliyetleri gibi gerçekleştirdikleri ticari işlemlerinin haksız rekabet konusuna etkileri hakkında sıklıkla danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Devamı...

Sermaye PiyasalarıSermaye Piyasaları

  YazıcıLegal, önde gelen yabancı ve yerli yatırım bankalarını, garantörleri ve ihraççıları, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki finansman işlemlerinde temsil eder.

  YazıcıLegal avukatları, 90’lı yılların başından itibaren birçok kere ihraççılara ve garantörlere Türk şirketlerinin hisse veya bono ihracına ilişkin ilk veya ikinci halka arzlarında danışmanlık hizmeti vermişlerdir. Türk ihraççıların, İstanbul, New York, Londra ve Lüksemburg borsalarında işlem görmek üzere 144A/Reg S borç veya hisse senetleri ihracına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti vermişlerdir.

  YazıcıLegal avukatları 2011 yılında Türkiye’de Şekerbank tarafından başlatılan birinci varlık garantili tahvil ihracında Türk hukuku konularında işlem danışmanı olarak görev yapmışlardır. YazıcıLegal, Türk bankalar tarafından gerçekleştirilen gerek Eurobond ihraçları gerekse MTN programları kapsamında da çalışmaktadır. 

  YazıcıLegal önde gelen Türk ve uluslararası yatırım şirketlerine Türk sermaye piyasasının düzenleyici konularında ve borsada işlem gören birçok Türk kuruluşuna düzenli rapor vermekte, açıklama, şirket idaresi uygulamaları ve diğer uygunluk denetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Devamı...

Şirketler ve KurumsalŞirketler ve Kurumsal

  YazıcıLegal, müvekkillerinin yatırımlarının yapılanmasında doğabilecek gereksinimlerini karşılamak ve işlemlerinde karşılaşabilecekleri hukuki meseleleri çözmek için kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Firma’nın şirketler hukuku hizmetleri, lisans, franchise, dağıtım, satış sözleşmeleri de dahil olmak üzere her çeşit sözleşmenin oluşturulmasını, müzakeresini ve incelenmesini ve ayrıca diğer genel şirketler hukuku ile borçlar hukuku konularını kapsamaktadır. Firma’nın çalışma alanları, kurumsal yönetim, çıkış stratejileri ve hisse opsiyonu planları uyarınca tüzel kişiliklerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kuruluşu, iş organizasyonu, hissedarlık sözleşmeleri ve diğer dökümantasyonların hazırlanmasını da kapsar. Firma, çoğu zaman yukarıda sayılan hizmetlerle kesişen, özellikle rekabet, vergi, iş ve bazen de iflas hukuku gibi benzer içerikli alanlarda da müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. YazıcıLegal şirketler ve kurumlar hukuku hizmetleri dahilinde sıkça çeşitli idari izin, ruhsat ve lisans alımlarını da gerçekleştirmektedir.

  YazıcıLegal, yukarıda belirtilmiş olan genel niteliklere ek olarak, inşaat, enerji, spor ve eğlence hukukuna ilişkin çeşitli projelerde yer almıştır.

 

Devamı...

Uyuşmazlıkların ÇözümlenmesiUyuşmazlıkların Çözümlenmesi

  YazıcıLegal, Müvekkillerini çeşitli ticari uyuşmazlıklarda ve bireysel anlaşmazlıklarda temsil etmektedir. Şirket’in deneyim alanı dava takibinden tahkime, arabuluculuk, uyuşmazlık çözümü, kararların tenfizi ve hakem kararlarına kadar uzanmaktadır.

  YazıcıLegal alacak tahsili faaliyetleri kapsamında tüketici, kredi kartı, SME ve ticari kredilerin tahsilinde, takip aşamasında tahsilatta, takip öncesi tahsilat bilgilendirme hizmetlerinde ve saha ile müşteri ziyaretleri konularında Türkiye’de lider konumda bulunan bankalara ve enerji şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumsal iş akışları ve uygulamalarıyla hizmet verdiği kurum ve şirketlerin çalışma ilke ve esaslarına uygun şekilde hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir.

 

Devamı...